Soboslikarski radovi

Kvalitetno izvedeni soboslikarski radovi podrazumjevaju poštivanje svih potrebnih koraka kako bismo dugoročno mogli garantirati kvalitetu odrađenog posla i korištenog materijala.

Soboslikarski radovi – okvirna cijena:

Cijena soboslikarskih radova može varirati ovisno o sljedećim faktorima:

Kod manjih kvadratura cijena se izražava paušalno i bazirana je na procjeni utroška vremena i materijala potrebnih za izvršenje zahvata.